Siangtho Pa || Hosanna Worship ft. Thawng Kim ( HMC ) & Cing Boih

“Siangtho Pa” ( Live )
Late 145/ Isaiah 59/ 6:2-3
Composer: Pastor, Thawng Kim ( HMC )
Music: Hosanna Music

Verse:
Pasian le Kumpi (Pa)
Nang’ hong pahtawi in
A tawntung in kong phatphat ding hi
Na vangliatna le na bawlsa nate hang’
Na min Siangtho zaila in awiawi ning.

Chorus:
Siangtho Siangtho Siangtho Pa
Van mite’n hong pahtawi uh..
Siangtho Siangtho Siangtho Pa
Lei mite’n hong phatphat ung..

Verse:
Hehpihna Pasian, A dik Kumpi na hi.
Na’ hoihna, na.itna’n kip tawntung
Van mite hong pai na kiim ah hong khawl uh
Na Min Siangtho zaila in awiawi ee.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Recording: John Khual & Phillip Piang
Mixing & Mastering: Phillip Piang
Vocals: Sia Thawng Kim, Cing Boih, Vai, Phillip Piang, Ruth Huaino, Sarah Kim, Hang Pu
Musician: Drum ( Khup Thawng ), Bass ( Lang Boih ), Lead ( Datuk Khai ),Key 1 ( Sia Thawng Kim), Key2 ( Nang Pau ), Key3 ( Thang Khen Tuang ).
Video Camera: Daniel Tungpu, PT Tuang, Khaipi, St Paasang, Khawl Hung
Video Editing: Phillip Piang
Makeup: Paa Cii

#Siangthopa #Thawngkim #HMC
www.HosannaMission.Church
www.fb.com/HosannaMissionChurch


© 2024 Hosanna Mission Church. All Rights Reserved.